Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu

Szkoła prowadzi nabór do klasy z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim, biologią i geografią.

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych z:
 2. Egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt.
 3. Przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum.
 4. Punkty za osiągnięcia odnotowane na świadectwie gimnazjalnym.
 5. Próg punktowy decydujący o przyjęciu do liceum określa rokrocznie komisja rekrutacyjna. W zależności od naboru ww. komisja może podjąć decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu progu punktowego.

Nie przyjmujemy uczniów, którzy otrzymują ocenę naganną zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 1. W oparciu o Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.(Dz. U. z 20 marca poz.586) oraz zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr 8/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. ustala się następujące czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
 2. Wygenerowanie podań z systemu nabór optivun – wybór maks. trzech szkół od 8.05.2017 do 27.06.2017
 3. Składanie przez kandydatów wniosków do wybranej szkoły, tzw. szkoły pierwszego wyboru od 8.05.2017 do 27.06.2017.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy (zawierającej imiona i nazwiska) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły do 30.06.2017 do godziny 10.00
 5. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów od 30.06.2017 do 5.07.2017
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - 7.07.2017.

 

Nabór uzupełniający

 1. Jeśli po 7.07.2017r. szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami, to przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca, która kończy się 28 sierpnia 2017r.
 2. Kandydaci z naboru uzupełniającego zostają wpisani na listę przyjętych, gdy spełniają kryteria punktowe określone przez komisję rekrutacyjną.
 3. Czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14.04.2017.

Szczegółowe kryteria naliczania punktów:

 1. Naliczanie punktów za oceny na świadectwie gimnazjum:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

Punktowane są następujące przedmioty: język polski, matematyka, biologia, geografia.

 1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie uczeń może uzyskać punkty za:

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie uczeń może uzyskać maksymalnie 18 pkt

Punkty uczeń uzyskuje:

- za zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez KO na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo turniejach  artystycznych:

 1. tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkół artystycznych - 10 pkt
 2. tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkół artystycznych – 4 pkt
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkół artystycznych - 3pkt

- za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów za zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez KO zgodnie – z §6 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia

- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy określonych w zarządzeniu nr 4 POK z dnia 28 lutego 2017r. 

 1. międzynarodowym – 4 pkt
 2. krajowym – 3 pkt
 3. wojewódzkim – 2 pkt
 4. powiatowym – 1 pkt

- za osiągnięci a w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – 3 pkt.

Za egzamin gimnazjalny uczeń może uzyskać maksymalnie 100 pkt, przy czym wyniki procentowe z 5 części egzaminu przeliczane są, przyjmując współczynnik 0,2. Wynik daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 Kryteria ex aequo

W przypadku kandydatów z taka samą liczbą punktów uzyskanych w rekrutacji o przyjęciu ucznia decydują:

W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci Gimnazjum w Przecławiu.

Obowiązujące dokumenty

Dokumenty, które musi złożyć kandydat to:

 1.  podanie wygenerowane z systemu Nabór Optivum,
 2.  wyciąg z aktu urodzenia,
 3.  karta zdrowia i karta szczepień,
 4.  fotografie – 1 szt. (podpisana na odwrocie),
 5.  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto kandydaci do dokumentów mogą dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń przychodzący do Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu zobowiązuje się przestrzegać regulaminy dostępne na stronie internetowej szkoły.

Postępowanie odwoławcze zgodnie z trybem określonym w art.20zc, ust 6-9 ustawy o systemie oświaty.

Opis szkoły

Nowy i nowoczesny budynek z klasopracowniami zapewniającymi nauczanie fizyki, chemii, informatyki. W szkole funkcjonyje dobrze wyposażona biblioteka. Lekcje z jezyków obcych odbywają się w sali z dostępem do stanowiska komputerowych.
Duża, pełnowymiarowa sala gimnastyczna zapewnia możliwość rozwju ruchowego uczniów.
Szerokie, przestronne korytarze z wygodnymi ławeczkami stwarzają warunki nie tylko swobodnego przemieszczania się, ale również budują atmosferę sprzyjającą wzajemnym kontaktom.

Zapraszamy

Dyrektor LO w Przecławiu